CBSE Toppers - Class XII

VRINDA AGARWAL
96.0

SWASTIKA AGARWAL
95.8

VAISHANAVI SINGH
94.8

SUFIYAN ADAM
94.8

ALTAMAS KAMIL
94.4

ADARSH MISHRA
93.2

TITIKSHA ANAND
93

AYUSH SRIVASTAVA
93

ANIKA TRIPATHI
92.8

SUBHEKSHA GUPTA
92.4

PRIYANSHI JAISWAL
92.4

ABHINAV SRIVASTAVA
92.4

HARSH VARDHAN SINGH
92.2

ADITI MISHRA
91.8

ABHIJIT AGARWAL
90.6